Nhằm tự động hoá và chuẩn hoá quy trình đề xuất và phê duyệt trong nội bộ VNIS Group, Phòng CNTT đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Đề xuất & Phê duyệt (Request & Approval System – VG RAS) cho tất cả cán bộ – nhân viên của VG GCO và các đơn vị thành viên.

Hệ thống được Phòng CNTT của VNIS Group thiết lập, cấu hình trong thời gian ngắn. Với hệ thống RAS, các Đề xuất từ nhân viên các phòng ban trên toàn hệ thống được chuyển trực tiếp tới cán bộ phụ trách/cán bộ có quyền phê duyệt mà không cần xin đề xuất thông qua email, văn bản hay các hình thức truyền thống khác. Các bộ phận trong nội bộ VNIS Group đã làm việc rất nỗ lực để dần dần đưa toàn bộ các quy trình cần phê duyệt trong nội bộ lên RAS, nhằm tăng cường khả năng vận hành và hiệu suất công việc, từ Hành chính, Nhân sự, Marketing, Truyền thông, Sales, Học thuật, Công nghệ Thông tin, tới các đề xuất đặc thù như Tài chính – Kế toán cũng sẽ dần dần được đẩy lên RAS.

Hệ thống Đề xuất & Phê duyệt (RAS)

Cán bộ – nhân viên sẽ được cấp tài khoản riêng để sử dụng hệ thống này. Trong thời gian tới, Phòng CNTT sẽ phát triển và tích hợp SSO vào RAS, để CBNV có thể sử dụng tài khoản VNIS Group SSO và đăng nhập vào bất kỳ hệ thống CNTT nào của Công ty.

VNIS Group

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s